Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali.  Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa. To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stale lub tymczasowe zamieszkanie. Tam też należy załatwiać sprawy przedślubne. Jeżeli ślub ma się odbyć poza parafią zamieszkania, należy poprosić kapłana z parafii zamieszkania o wypisanie zgody na spisanie protokołu przedmałżeńskiego poza parafią oraz na zawarcie związku małżeńskiego w innej parafii (w zaświadczeniu musi być ujęta parafia docelowa, w której zamierza się spisać protokół i zawrzeć związek małżeński).

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się oboje do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Wcześniej należy uzgodnić termin spotkania z kapłanem.

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa

  • Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)
  • Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
  • Dowód osobisty
  • Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu)
  • Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej
  • Świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne trzy miesiące), niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi. Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także, dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Zapowiedzi są głoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej. Strona nie będąca z naszego terenu otrzyma prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć do naszej kancelarii.

Po spisaniu protokółu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do sakramentu pokuty. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, iż jest to spowiedź przedślubna.